Een held in onze tijd

Oud-wethouder Maarten Hecht keert jaren later terug vanuit Portugal, het land van zijn voorvaderen, om een vriend in Amsterdam te hulp te schieten. Hij is impulsief in het vliegtuig gestapt en heeft zich onvoldoende rekenschap gegeven van zijn eigen drijfveren. 

Noodgedwongen reconstrueert hij zijn verleden, zijn inzet voor zijn stad, terwijl hij op zoek is naar zijn oude vriend Gert. 

Gert Swaab is een journalist. Er werd op hem geschoten toen hij getuige was van een afrekening. Hij werd opgenomen in een ziekenhuis en is daarna verdwenen. 

Maarten Hecht krijgt hulp van zijn oude secretaresse Lucy Munt en de activist Aäron van der Poel. 

Een held in onze tijd is een allegorische reis om iemand te hulp te schieten, om in het reine met het verleden te komen, om af te rekenen met de geschiedenis… Een held in onze tijd verscheen januari 2017 bij Uitgeverij Magonia.

Het is hier als Epub te bestellen

Un héros de notre temps 

L’ancien échevin Maarten Hecht retourne des années après du Portugal, le pays de ses ancêtres, pour aider un ami à Amsterdam. Il a impulsivement pris l’avion et n’a pas pris suffisamment conscience de ses propres motivations. Par nécessité, il reconstruit son passé, son engagement avec sa ville, quand il est à la recherche de son vieil ami Gert.

Gert Swaab est journaliste. Un tireur d’élite a tiré sur lui quand il a été témoin d’un règlement. Il est gravement blessé et a été admis à un hôpital et ensuite il est disparu. 

A la recherche Martin Hecht obtient l’aide de son ancien secrétaire Lucy Munt et l’activiste Aäron van der Poel.

Un héros de notre temps est un voyage allégorique pour aider quelqu’un, pour se réconcilier avec le passé, pour faire face à l’histoire … Un héros de notre temps apparaît cet automne  aux Editions Magonia.

A hero in our time

Former alderman Maarten Hecht returns years later from Portugal, the country of his ancestors,  to help a friend in Amsterdam. He impulsively boarded a plane and is not sufficiently aware of his own motives .

By necessity, he reconstructs his past, his commitment to his city, when he’s looking for his old friend Gert.

Gert Swaab is a journalist. He was been shot by a sniper when he witnessed a settlement. He was admitted to a hospital and is subsequently disappeared.

In his search Maarten Hecht gets help from his former secretary Lucy Munt and activist Aäron van der Poel.

A hero in our time is an allegorical journey to help someone, to come to terms with the past, to deal with the history … A hero in our time is published this fall by Publisher Magonia.