Ten geleide

 Vanuit ‘Kamp Amsterdam’ deed Bert Bakker verslag over ‘De Staat van Friesland’. De patrouilletent stond bij de familie Draaijer op de Mirnser Klif.  Vier verslagen en één verhaal.

Een nieuw verhaal Un Grand seigneur in het feuilleton ‘Gods zegen rust op deze akkers’ met Oane, Pier Perfect, Althusius, de jonkvrouwe en het kooikerhondje Tammie. Zie: ‘Eén met de dingen’. De vertalingen werden verzorgd door Baukje Stavinga.

De staat van Friesland (tweetalig) is alleen nog als  Epub te bestellen.

(Zie ook: Ien mei de dingen, Friese persboekerij, 2009)

Ynlieding

Fan ‘Kamp Amsterdam’ út die Bert Bakker ferslach oer ‘De Steat fan Fryslân’.  De patrûljetinte stie by de famylje Draaijer op it Murnser Klif. Fjouwer ferslaggen en ien ferhaal.

In nij ferhaal Un Grand seigneur yn de feuilleton ‘Gods segen rêst op dizze ikkers’, mei Oane, Pier Perfect, Althusius, de jonkfrou en it koaikershûntsje Tammie. Sjoch: ‘Ien mei de dingen’. 

De fertalingen waarden fersoarge troch Baukje Stavinga.

(Sjoch ek: Ien mei de dingen, Friese pers-boekerij, 2009)

Amsterdam, Murns, juli 2011